SESJA RADY GMINY STUDZIENICE

Z A W I A D O M I E N I E

z dnia 2 października 2018 r.

w sprawie terminu miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice.

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice,
że w dniu 11 października (czwartek) 2018 roku o godz. 11.00 w sali Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice w Ugoszczy odbędzie się sesja Rady Gminy Studzienice.

 Proponowany porządek obrad:          

           Sprawy regulaminowe:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
 • przyjęcie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 6 września 2018 r.

 

Część I

 • Przedstawienie stanowiska Komisji Rozwoju Społeczno – Gpspodarczego Rady Gminy Studzienice w sprawie opiniowania projektów uchwał wynikających z porządku obrad sesji,
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
 • dokonania zmian w budżecie gminy,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne
  w drodze bezprzetargowej,
 • przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2019 rok,
 • o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w centrum miejscowości Studzienice, Gmina Studzienice,
 • o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na zachód od miejscowości Kłączno, Gmina Studzienice,
 • przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na północny – zachód od miejscowości Sominy, Gmina Studzienice,
 • przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na północ od miejscowości Sominy, Gmina Studzienice,
 • odwołania Skarbnika Gminy Studzienice.
 • Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych

– Wójtowi Gminy,

– Przewodniczącemu RG.

 • Informacja bieżąca Wójta Gminy.
 • Zapytania i wolne wnioski.

 Część II

 Przedstawienie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2010-2014;

 • Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
 • Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego,
 • Komisji Kultury Oświaty Sportu i Turystyki.

 Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy.

 Wystąpienie Wójta Gminy.

 Wręczenie podziękowań za pracę w mijającej kadencji.

 Wystąpienia zainteresowanych osób.

 Zakończenie sesji.

  

          Przewodniczący

   Rady Gminy Studzienice

            Artur Kobiella

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS