Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Studzienice.

W dniu 13.12.2018 r. o godz. 11:00 odbędzie się  II Sesja Rady Gminy Studzienice.

Miejsce obrad: sala konferencyjna CKiB Gminy Studzienice w Ugoszczy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Studzienice za rok szkolny 2017/2018.
 4. Przedstawienie uchwały Nr 210/g278/F/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2018 r., w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Studzienice o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2033.
 5. Przedstawienie uchwały Nr 211/g278/P/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 listopada 2018r., w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Studzienice na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
 6. Przedstawienie stanowisk Komisji, Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Studzienice w sprawie opiniowania projektów uchwał wynikających z porządku obrad sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2019-2033.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Studzienice na lata 2018-2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/288/2018 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne w drodze bezprzetargowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Studzienice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły” w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 17. Informacja bieżąca Wójta Gminy.
 18. Pytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie II Sesji Rady Gminy Studzienice.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS