Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Studzienice w 2019 roku.

WÓJT GMINY STUDZIENICE

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, 16, 17, 19, 32, art. 5 ust. 1 i 4, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r. poz. 450) oraz Uchwały Rady Gminy Studzienice Nr XXXII/289/2018 r. z dnia 11 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Studzienice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

 ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych Gminy Studzienice w 2019 roku

 Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

 Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań publicznych:

 

      1.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w którym przyjęto następujące działania:

 • organizacja imprez kulturalnych,
 • wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym
  w zakresie rozwoju kultury, sztuki, tradycji,
 • działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych, ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • kultywowanie tradycji kaszubskiej.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 1 w 2019 roku –28.000,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Studzienice na realizację zadania nr I
w 2018 roku wynosiły – 6.500,00 zł.

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto następujące działania:
 • angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • propagowanie oraz rozwój sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego, judo i lekkiej atletyki,
 • organizowanie innych sekcji sportowych zgodnie z potrzebami oraz zainteresowaniami dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy,
 • popularyzacja sportu poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych
  i sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć treningowych skierowanych do mieszkańców gminy;

organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym, propagujących zdrową rywalizację
i zasady fair play.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 w 2019 roku – 47.000,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Studzienice na realizację zadania nr I
w 2018 roku wynosiły – 47.000,00 zł.

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w którym przyjęto następujące działania:
 • organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
 • udział dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych w obozach szkoleniowych, koloniach, wyjazdach zawierających program profilaktyczny, resocjalizacyjny itp.,
 • organizowanie różnorodnych form wspierających zdrowe współzawodnictwo, współpracę, propagujących prawidłowe postawy społeczne.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 2 w 2019 roku – 17.000,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Studzienice na realizację zadania nr I
w 2018 roku wynosiły – 17.000,00 zł.

 1. Ochrona i promocja zdrowia, w których przyjęto następujące działania:
 • organizowanie zajęć psychoruchowych dla dzieci i młodzieży,
 • profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi,

wspieranie działań promujących zdrowy styl życia

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 4 w 2019 roku – 2.000,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Studzienice na realizację zadania nr 4
w 2018 roku wynosiły – 2.000,00 zł.

 1. Turystyka i krajoznawstwo, w których przyjęto następujące działania:
 • popularyzacja i wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr 5 w 2019 roku – 3.000,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Studzienice na realizację zadania nr I
w 2018 roku wynosiły – 3.000,00 zł.

 

UWAGA! Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania
z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS