Obwieszczenie Wójta Gminy Studzienice o konsultacjach społecznych projektu Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Studzienice na lata 2016 – 2032

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16) podaję do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z:

projektem „Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Studzienice

 na lata 2016 – 2032”

 

Projekt Programu jest wyłożony do publicznego wglądu:

  • w Urzędzie Gminy Studzienice z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, 77-143 Studzienice, pokój nr 8, w godzinach pracy Urzędu (pon. 800-1600, wt. – pt.
    700-1500)
  • na stronach internetowych: www.studzienice.pl ; www.bip.studzienice.pl

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 3 października 2016 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9,
    77-143 Studzienice
  • drogą mailową na adres e-mail: ug@studzienice.pl

 

Wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone, a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w rozdziale dotyczącym udziału społeczeństwa. Opinie wniesione po terminie określonym w ww. ogłoszeniu nie będą uwzględnione. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Studzienice.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na ww. stronach internetowych oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń sołectw i Urzędu Gminy
w Studzienicach.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS