Nowe świadczenie rodzicielskie i nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego.

Od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzicielskie

Od 01-01-2016 r. do katalogu świadczeń rodzinnych zostało dodane świadczenie rodzicielskie. Przysługuje ono rodzicom, którym nie przysługuje prawo do  zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą między innymi osoby bezrobotne, studenci, rolnicy, a także osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby  prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o nowe świadczenie rodzinne. Świadczenie to będzie przysługiwało osobom sprawującym opiekę nad jednym urodzonym dzieckiem przez okres 52 tygodni, niezależnie od kryterium dochodowego w kwocie 1.000,00 zł miesięcznie. W przypadku urodzenia wieloraczków okres pobierania świadczenia wydłużony zostanie odpowiednio do 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci nawet do 71 tygodni w przypadku kiedy podczas jednego porodu urodzi się pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie to będą mogli otrzymać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 roku, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. W takim przypadku prawo do świadczenia będzie przysługiwało od dnia wejścia w życie przepisów tj. od 01-01-2016 r. do ukończenia ustawowego okresu 52 tygodni od dnia narodzin dziecka (lub odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w trakcie jednego porodu). Świadczenie rodzicielskie natomiast nie będzie przysługiwało, jeżeli osoby te pobrały już na dziecko zasiłek macierzyński albo jeżeli skorzystały z przedłużonego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Komu przysługuje świadczenie:

  • rodzicom biologicznym (matce lub ojcu)
  • opiekunom faktycznym dziecka oraz rodzinom zastępczym (z wyjątkiem zastępczych rodzin zawodowych) w przypadku, gdy obejmą opieką dziecko, które nie ukończyło jeszcze 7 roku życia, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego 10 roku życia.

Komu nie przysługuje nowe świadczenie:

Nowe świadczenie nie przysługuje osobom, które otrzymują zasiłek macierzyński lub korzystają z podobnego typu świadczeń – z tytułu urodzenia dziecka – w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych). Wyklucza się możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego.

Osoby zainteresowane taką formą wsparcia powinny złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Jeżeli zrobią to później, świadczenie będzie przysługiwać od chwili złożenia wniosku do ukończenia ustawowego okresu 52 tygodni od dnia narodzin dziecka (lub odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w trakcie jednego porodu).

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Studzienicach.

 Nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego

1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe zasady przyznawania zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych. Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” powoduje, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.
Za przekroczenie progu dochodowego o każdą złotówkę łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.

Powyższe zasady dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Osoby, które w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego otrzymały decyzję o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2015/2016 mogą ponownie złożyć wniosek. Wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę” nie przewiduje bowiem przeliczenia dochodu i przyznania świadczeń z urzędu.

Wnioski można składać  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Studzienicach.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS