Nabór kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bytowie na kadencję 2020-2023.

Rada Gminy Studzienice

na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52, z póź. zm.) na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku ogłasza nabór kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bytowie na kadencję 2020-2023.

Rada Gminy winna dokonać wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Bytowie na kolejną kadencję 2020-2023 do końca miesiąca października 2019 roku.

Art. 158 ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Art. 159 ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Art. 162 KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Studzienice, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Studzienice.

WARUNKI ZGŁOSZENIA:

 • zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji – dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3-m-ce przed dniem zgłoszenia,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata – osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście,
 • kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1)do 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Informacje dodatkowe:

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za w/w zaświadczenie, kandydat na ławnika powinien do wniosku dołączyć dokument (zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu zgłaszającego go na ławnika potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika w wyborach na kadencję 2020-2023, a w przypadku zgłoszenia dokonanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej, jako pierwsza na liście.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostają bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawione zgłoszenie bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 Składanie dokumentów:
Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:

 1. Przesłać pocztą na adres: Rada Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
 2. Złożyć w Urzędzie Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, sekretariat w godzinach pracy Urzędu (800-1600) poniedziałek, (700-1500) od wtorku do piątku.

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
 2. Oświadczenie kandydata na ławnika (dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych).
 3. Oświadczenie kandydata na ławnika (dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej).
 4. Druk informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
 5. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.
Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS