Informacja o podatkach

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY,

OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY PRAWNE

Referat odpowiedzialny: Referat Finansowy

Miejsce załatwienia sprawy: Budynek Urzędu Gminy Studzienice, pok. nr 9

WYMAGANE DOKUMENTY:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu (nabycia, zbycia) należy zgłosić obowiązek podatkowy.

Należy załączyć:

 1. Akt notarialny lub Umowę dzierżawy + Deklarację na podatek rolny z załącznikami.
 2. Akt notarialny lub Umowę dzierżawy nieruchomości + Deklarację na podatek od nieruchomościach z załącznikami.
 3. Umowę kupna – sprzedaży, Dowód rejestracyjny – do okazania + Deklarację na podatek od środków transportowych z załącznikami.
 4. Akt notarialny lub Umowę dzierżawy + Deklarację na podatek leśny z załącznikami.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWEJ

 • podatek od nieruchomości – do dnia 31 stycznia,
 • podatek rolny – do dnia 15 stycznia,
 • podatek leśny – do dnia 15 stycznia,
 • podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego.

TERMINY  PŁATNOŚCI  PODATKÓW

 • podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,
 • podatek rolny – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
 • podatek leśny – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 każdego miesiąca,
 • podatek od środków transportowych – płatny w dwóch równych ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.

  Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał:   po dniu 1 lutego, a przed dniem                1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminach:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata;

po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY,

OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE

Referat odpowiedzialny: Referat Finansowy

Miejsce załatwienia sprawy: Budynek Urzędu Gminy Studzienice, pok. nr 9

WYMAGANE DOKUMENTY:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu (nabycia, zbycia) należy zgłosić obowiązek podatkowy.

Należy załączyć:

 1. Akt notarialny lub Umowę dzierżawy + Informację o gruntach z załącznikami.
 2. Akt notarialny lub Umowę dzierżawy nieruchomości + Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych z załącznikami.
 3. Umowę kupna – sprzedaży, Dowód rejestracyjny – do okazania + Deklarację na podatek od środków transportowych z załącznikami.
 4. Akt notarialny lub Umowę dzierżawy + Informację o lasach z załącznikami.

Na podstawie otrzymanych dokumentów wystawia się decyzję ustalającą wysokość podatku.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PODATKOWEJ

 • podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego.

TERMINY  PŁATNOŚCI  PODATKÓW

 • podatek od nieruchomości – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł. Podatek jest wtedy płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
 • podatek rolny – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł. Podatek jest wtedy płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 • podatek leśny – płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł. Podatek jest wtedy płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Uwaga! W przypadku doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego później niż 14 dni przed terminem płatności – termin płatności podatku wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 • podatek od środków transportowych – płatny w dwóch równych ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia 15 lutego i do dnia 15 września.

  Uwaga! Jeżeli obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstał:   po dniu 1 lutego, a przed dniem                1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminach:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata;

po dniu 1 września podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice w godzinach pracy Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WPŁATY  Z TYTUŁU PODATKU

 • od nieruchomości,
 • rolnego,
 • leśnego,
 • środków transportowych,
 • oraz opłaty skarbowej i opłaty miejscowej,

dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo w Kasie Urzędu Gminy Studzienice lub na rachunek bankowy:

Bank PEKAO SA I/O BYTÓW Nr rachunku: 72 1240 3783 1111 0000 4080 8822

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS