Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych o przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik

 

Zarząd Województwa Pomorskiego


ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych o przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy
w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” realizowanych na terenach wiejskich

Główną ideą przedsięwzięcia „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Wspólne inicjatywy realizowane na obszarach wiejskich województwa pomorskiego nie tylko wzmacniają tożsamość i integrację lokalną, ale w dużej mierze służą poprawie ładu przestrzennego i podniesieniu atrakcyjności tych obszarów. Powyższe działanie służy realizacji Celu strategicznego 2- „Aktywni Mieszkańcy”, celu operacyjnego 2.2. – „Wysoki poziom kapitału społecznego” Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, stanowiącej załącznik do uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, poprzez integrację i aktywizację społeczności wiejskich, tak aby współdziałali oni na rzecz rozwoju wspólnoty regionalnej i społeczności lokalnych.

Termin naboru: 15.01- 28.02.2019 r.

Kto może aplikować: gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa pomorskiego

Gdzie należy dostarczyć dokumenty: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (z dopiskiem Departament Środowiska
i Rolnictwa)

Wnioski aplikacyjne, które:

  1. wpłyną w terminie innym, niż wskazany powyżej (liczy się data stempla wpływu)

oraz

  1. będą złożone na druku innym, niż określony przez Zarząd Województwa Pomorskiego
  2. będą złożone ilości większej niż 1 z terenu gminy

nie będą rozpatrywane.

 Najważniejsze postanowienia, określone w Zasadach aplikowania:

  1. wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 10 000 zł brutto,
  2. zadanie musi być inwestycją i stanowić realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną,
  3. zaangażowanie i wydatkowanie środków w ramach zadania nastąpi nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy, a zakończy się nie później niż do 15 listopada 2019 r.

 O czym należy szczególnie pamiętać?

  1. Wnioski należy składać na określonym druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zasad aplikowania,
  2. Składane wnioski muszą być właściwie podpisane,
  3. Termin złożenia wniosku upływa 28 lutego br. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 Informacji w zakresie przedsięwzięcia udziela:

Departament Środowiska i Rolnictwa pod numerem tel. 32 68 635/324.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS