Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Studzienice – Etap I , Zespół Szkół w Półcznie”.

Zapytanie ofertowe realizowane jest na podstawie umowy nr RPPM.10.02.01-22-0024/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokumentacja projektowa oraz STWiORB stanowiąca integralny załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego można pobrać pod poniższym adresem:

http://bip.studzienice.pl/Article/get/id,16666.html

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS