Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie o wyłonienie wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi ze zwiększeniem efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Ugoszczy, Ośrodka Kultury Gminy Studzienice oraz Przedszkola w Ugoszczy realizowane jest na podstawie umowy nr RPPM.10.02.01-22-0024/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS