Zaproszenie na spotkanie

Partnerski projekt „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0008/20-00.

Wartość projektu: 9 298 821,48 zł
Wysokość dofinansowania: 8 833 880,41 zł
Partner Wiodący Projektu – gmina Bytów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Studzienicach,  w ramach projektu Senio-RITA, zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie z podologiem pn. „Stopa – zwierciadło człowieka. Parę słów o podologii”.

W trakcie spotkania będzie możliwość przeprowadzenia bezpłatnego badania słuchu.

Spotkanie odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Studzienicach dnia 24.08.2022 r. o godzinie 11.30.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS