UWAGA WŁAŚCICIELE LASÓW PRYWATNYCH.

PROCEDURA WYDANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCYCH WŁAŚCICIELI LASÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH DO UPORZĄDKOWANIA ICH LASÓW W CELU ŁAGODZENIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ ZAGROŻENIA POŻAROWEGO PO SKUTKACH ŻYWIOŁU (NAWAŁNICY) Z 11/12 SIEPRNIA 2017

 

1. Starosta Bytowski na podstawie wniesionych do Starostwa wniosków o przyznanie pomocy z budżetu Państwa na odnowienie lasów (art. 12 ustawy o lasach) lub innych zawiadomień złożonych w Starostwie, przygotowuje zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właścicieli lasów do wykonania prac porządkowych w lesie (tzw. decyzja sanitarna na podst. art. 24 ustawy o lasach). Zawiadomienia niezwłocznie zostaną dostarczone właścicielom lasów przez pracowników Starostwa. Na egzemplarzu przeznaczonym dla Starostwa właściciel lasu musi potwierdzić odbiór zawiadomienia.

2. Starosta występuje do właściwego Nadleśniczego z wnioskiem o przeprowadzenie oględzin gruntu leśnego i sporządzenie protokół z oględzin. Protokół musi być podpisany przez właściciela lasu lub osobę przez niego upoważnioną.

3. Właściciel lasu podpisuje na gruncie oświadczenie dotyczące gotowości uporządkowania lasu i stanu prawnego nieruchomości.

4. Zebraną dokumentację Nadleśnictwa będą niezwłocznie przekazywały do Starostwa

w celu wydania przez Starostę Bytowskiego stosownej decyzji administracyjnej, o której mowa w pkt. 1

5. Starosta Bytowski po przekazaniu przez Nadleśnictwa zgromadzonego materiału sporządza i wydaje decyzję na podstawie art. 24 ustawy o lasach. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 KPA). Oryginał decyzji zostanie przekazany pocztą właścicielowi lasu.

6. Nadleśnictwa po wydaniu decyzji, o której mowa w pkt. 5, będą mogły dokonać ocechowania drewna w lasach prywatnych.

7. Wzory dokumentacji na potrzeby w/w postępowań sporządza Starosta Bytowski i przekazuje je Nadleśnictwom.

8. W celu przyspieszenia procedury dopuszcza się korespondencję elektroniczną pomiędzy Nadleśnictwami i Starostwem, pod warunkiem późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS