Usuwanie azbestu – nabór wniosków do edycji 2018.

 

Powiat Bytowski, zaprasza zainteresowanych mieszkańców powiatu do składania wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego.

Dotychczas Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku nie ogłosił naboru do planowanej, tegorocznej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Z tego względu, obecnie nie wiadomo jeszcze o jakiej wysokości dofinansowanie, w tym roku może ubiegać się Powiat Bytowski. Wstępna informacja o wysokości dofinansowania, znana będzie po opublikowaniu przez Fundusz regulaminu tegorocznego konkursu.

Planowany udział Powiatu w konkursie daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu, polegających na:

  • demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych lub
  •  wyłącznie transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych zdemontowanych i przygotowanych do transportu.

Szacunkowy koszt jednostkowy usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z demontażem wynosi około 600 zł za tonę oraz 400 zł za tonę w przypadku wyrobów zdemontowanych. Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z poszczególnych nieruchomości określony zostanie po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzeniu przez tegoż wykonawcę zaplanowanych prac, w tym zważenia odpadów azbestowych na danej nieruchomości.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu powinny złożyć wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego”. Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie, pokój nr 218 , w terminie do 20 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z dotychczasowymi wymogami Funduszu do wniosku należy załączyć:

  1. Dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, przedstawiającą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) – min. 1 zdjęcie każdej z połaci dachu wraz z elewacją obiektu. Zdjęcia należy opisać adresem obiektu.  
  2. Wypełnioną i podpisaną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – ocenę należy załączyć osobno dla każdego obiektu.

Możliwe jest również usuwanie wyrobów zawierających azbest zdemontowanych lub porzuconych i znajdujących się w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych (posesje, „dzikie wysypiska”). Do wniosku należy dołączyć wówczas:

  1. Dokumentację fotograficzną przedstawiającą przeznaczone do usunięcia odpady zawierające azbest, które zostały odpowiednio przygotowane do transportu (szczelnie opakowane folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i ułożone na palecie). Zdjęcia należy opisać adresem miejsca/nr działki. 

Wnioski mogą składać właściciele nieruchomość zlokalizowanych na terenie gmin powiatu bytowskiego. Planowane dofinansowanie nie będzie dotyczyć zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

Na podstawie dostarczonych kompletnych wniosków, przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu WFOŚiGW w Gdańsku.

Planuje się, że prace w zakresie demontażu i odbioru wyrobów azbestowych realizowane będą w okresie od czerwca do października 2018 r.

 

 

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS