Termin dowodu osobistego.

Sprawdź termin ważności dowodu osobistego!!!

Urząd Gminy w Studzienicach przypomina, że w roku 2017 tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2007 r. na okres 10 lat oraz dowody osobiste wydane w 2012 r. na okres 5 lat dla osób niepełnoletnich. Nie podlegają wymianie dowody osobiste z nieoznaczonym terminem ważności.

Nieważny dowód osobisty jest bezużyteczny w obrocie prawnym. Nie potwierdza tożsamości oraz obywatelstwa, co uniemożliwia załatwienie wielu spraw w urzędach czy bankach.

Informacja o terminie ważności dowodu osobistego znajduje się w prawym dolnym rogu dokumentu.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności posiadanego dokumentu. Wniosek składa się w dowolnym urzędzie w całej Polsce. Do wniosku należy dołączyć jedną fotografię spełniającą następujące warunki:

  • fotografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry obejmując wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazując wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, przedstawiając osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Studzienicach, pokój Urzędu Stanu Cywilnego,

 tel: 59 82 166 16.

Informacje w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą zgłosić się osobiście do urzędu, można uzyskać pod podanym powyżej numerem telefonu.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS