Punkt Animacji Lokalnej

Partnerski projekt „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0008/20-00.

Wartość projektu: 9 298 821,48 zł
Wysokość dofinansowania: 8 833 880,41 zł
Partner Wiodący Projektu – gmina Bytów

05 lipca 2021r. w  Wiejskim Domu Kultury w Studzienicach odbyło się pierwsze spotkanie w Punkcie Animacji Lokalnej utworzonym w ramach projektu senioRITA. Punkt wyposażony został m. in. nowe stoły krzesła oraz fotele do masażu przeznaczone dla osób biorących udział w spotkaniach. Kolejne spotkanie w punkcie odbędzie się 12 lipca 2021r. o godzinie 16.00. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS