Przypominamy!!!Termin składania wniosków „Dobry start” upływa 30 listopada.

Przypominamy!!!
Termin składania wniosków „ Dobry start” upływa 30 listopada.

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek do 30 listopada br.  Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli złożymy go po terminie. Termin składania wniosków upływa 30 listopada.  Jeśli nie zrobi się tego do dnia – pieniądze przepadną.

Wnioski składać można tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie tutejszego ośrodka bądź elektronicznie (konto bankowe, pue zus)

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS