PRZYPOMINAMY !!!!!NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. Koniec terminu 05 czerwca 2020 r.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Studzienice do składania wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do programu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór do tegorocznej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020). Dofinansowanie mogą uzyskać właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Studzienice. Udzielenie dofinansowania przez Fundusz nastąpi na zasadzie refundacji kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadań objętych umową o dofinansowanie. Udział Gminy Studzienice w konkursie daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu, polegających na: – demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych, lub – wyłącznie transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych zdemontowanych i przygotowanych do transportu. Koszt dofinansowania wynosi: – w przypadku usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z demontażem: nie więcej niż 600 zł za tonę, – w przypadku wyrobów zdemontowanych: nie więcej niż 300 zł za tonę. Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z poszczególnych obiektów pokrywa właściciel nieruchomości i zostanie on szczegółowo określony po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzeniu przez tegoż wykonawcę zaplanowanych prac, w tym zważenia odpadów azbestowych na danej nieruchomości. W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do skorzystania z dotacji. Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do konkursu w terminie do 5 czerwca 2020 roku. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9 lub w pokoju nr 8. Wzór wniosku znajduje się w załączniku poniżej oraz bezpośrednio w pokoju nr 8. Zgodnie z wymogami Funduszu do wniosku należy załączyć: 1. Dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, przedstawiającą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) – min. 1 zdjęcie każdej z połaci dachu wraz z elewacją obiektu. Zdjęcia należy opisać adresem obiektu. 2. Wypełnioną i podpisaną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – ocenę należy załączyć osobno dla każdego obiektu.

Możliwe jest również usuwanie wyrobów zawierających azbest zdemontowanych lub porzuconych i znajdujących się w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych (posesje, „dzikie wysypiska”). Do wniosku należy dołączyć wówczas: – dokumentację fotograficzną przedstawiającą przeznaczone do usunięcia odpady zawierające azbest, które zostały odpowiednio przygotowane do transportu (szczelnie opakowane folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i ułożone na palecie). Zdjęcia należy opisać adresem miejsca/nr działki. Na podstawie dostarczonych kompletnych wniosków do dnia 15.06.2020 r. do WFOŚiGW w Gdańsku przesłany zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu.

Załączniki: 

druk-oceny

druk-wniosku

Skip to content