Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2022 roku zadań publicznych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2021

Wójta Gminy Studzienice

z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

         WÓJT GMINY STUDZIENICE

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, 16, 17, 19, 32, art. 5 ust. 1 i 4, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Studzienice Nr XXI/215/2021 z dnia 28 października 2021 roku

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych Gminy Studzienice w 2022 roku

 

I.                   Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

 

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań publicznych:

 

1.      Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w którym przyjęto następujące działania:

 

·      organizacja imprez kulturalnych,

·      wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym w zakresie rozwoju kultury, sztuki, tradycji,

·      działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych, ochrony dziedzictwa kulturowego, 

·      kultywowanie tradycji kaszubskiej;

·      promocja Gminy poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych,

·      wspieranie tradycji kulturalno – społecznych Gminy,

·      organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości lokalnej

 

Wysokość środków finansowych z budżetu gminy planowanych na realizację tego zadania w 2022 roku wynosi 45.000,00 zł. W roku 2021 na realizację podobnych zadań przekazano 45.000,00 zł, a w roku 2020 r. 40.000,00 zł.

 

2.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto następujące działania:

 

·      angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

·      propagowanie oraz rozwój sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego, judo i lekkiej atletyki,

·      organizowanie innych sekcji sportowych zgodnie z potrzebami oraz zainteresowaniami dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy,

·      popularyzacja sportu poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć treningowych skierowanych do mieszkańców gminy;

·      organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym, propagujących zdrową rywalizację i zasady fair play;

 

Wysokość środków finansowych z budżetu gminy planowanych na realizację tego zadania w 2022 roku wynosi 95.000,00 zł. W roku 2021 na realizację podobnych zadań przekazano 70.000,00 zł, a w roku 2020 r. 68.000,00 zł.

 

3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w którym przyjęto następujące działania:

 

·       organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,

·       udział dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych w obozach szkoleniowych, koloniach, wyjazdach zawierających program profilaktyczny, resocjalizacyjny itp.,

·       organizowanie różnorodnych form wspierających zdrowe współzawodnictwo, współpracę, propagujących prawidłowe postawy społeczne;

·       zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, reguły fair play itp.

·       trening umiejętności: życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, gry fair play, radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie itp.;

·       współpracę z rodzicami: angażowanie ich w formie klubu kibica albo udziału w zawodach razem z dziećmi, umożliwienie im podejmowania i realizowania własnych pomysłów (np. organizacja zawodów, treningi w innym miejscu niż dotychczas).

    

Wysokość środków finansowych z budżetu gminy planowanych na realizację tego zadania w 2022 roku wynosi 5.000,00 zł. W roku 2021 na realizację podobnych zadań przekazano 2.242,00 zł, a w roku 2020 r. 0,00 zł.

 

 

4. Ochrona i promocja zdrowia, w których przyjęto następujące działania:

·       organizowanie zajęć psychoruchowych dla dzieci i młodzieży,

·       profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi,

·       wspieranie działań promujących zdrowy styl życia;

 

Wysokość środków finansowych z budżetu gminy planowanych na realizację tego zadania w 2022 roku wynosi 3.000,00 zł. W roku 2021 na realizację podobnych zadań przekazano 3.000,00 zł, a w roku 2020 r. 3.000,00 zł.

 

5. Turystyka i krajoznawstwo, w których przyjęto następujące działania:

·      popularyzacja i wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 

Wysokość środków finansowych z budżetu gminy planowanych na realizację tego zadania w 2022 roku wynosi 3.000,00 zł. W roku 2021 na realizację podobnych zadań przekazano
0,00 zł, a w roku 2020 r. 3.000,00 zł.

 

UWAGA! Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

II.                 Zasady przyznawania dotacji

 

1.      Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli prowadzą one działalność w sferach objętych konkursem na terenie Gminy Studzienice lub w zakresie obejmującym jej mieszkańców.

2.      Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

3.      Termin i warunki składania ofert określa Rozdział IV niniejszego ogłoszenia.

4.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji ani nie gwarantuje jej otrzymania.

5.      Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.

6.      W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość kosztów przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

7.      Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 99% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.

8.      Dotacje nie mogą być udzielane na:

a.        przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Gminy lub jego funduszy      celowych na podstawie przepisów szczególnych,

b.        pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

c.         zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,

d.        budowę, zakup, nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,

e.        prace remontowo-budowlane,

f.          udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym,

g.        działalność gospodarczą, polityczną i religijną,

h.        podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych        kredytów,

i.          na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych

j.          nieuwzględnione w ofercie

k.        poniesione na przygotowanie projektu

l.          z tytułu kar, grzywien i opłat

m.      na zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

 

9.      Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Studzienice, a podmiotem, którego oferta została wybrana.

10.  Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

11.  Wójt Gminy Studzienice zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

 

III.              Terminy i warunki realizacji zadań

 

1.      Zadanie winno obejmować działania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończy nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

2.      Zadanie winno być zrealizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Studzienice.

3.      Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie i w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.      W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 3 punkty procentowe.

5.      Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.

6.      Zaangażowanie wkładu osobowego i rzeczowego wymaga podania tych informacji w ofercie. Dowody poniesienia kosztów z wkładu niefinansowego powinny być przechowywane przez oferenta przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym oferent zrealizował zadanie publiczne.

7.      Zadanie nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący strona umowy.

8.      Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do

a.        wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację umowy,

b.        dostarczenia na wezwanie właściwego wydziału gminy Studzienice oryginałów dokumentów finansowych oraz dokumentacji związanej z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminu itp.), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej dokumentacji.

 

IV.              Termin i warunki składania ofert

 

1.      Ofertę na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2022 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert 2022” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Urzędu Gminy w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 9 pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu (pon. 800-1600, wt.-pt. 700-1500 ) lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty złożone po tym terminie, jak również oferty niezłożone w sposób określony w ogłoszeniu.

 

2.      Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

−          aktualny wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny i umocowanie osób reprezentujących oferenta (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),

−          statut podmiotu lub umowa spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art.3 ust.3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

−          pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane w akcie prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu.

 

3.    Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komisji do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057) oraz powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

4.      UWAGA! W przypadku dołączenia jakichkolwiek załączników (np. oświadczeń) do oferty, dopuszczalne jest złożenie jednego kompletu w/w załączników bez względu na liczbę składanych ofert, przy czym zgodnie z ust. 10 podmioty, które składają kilka ofert powinny złożyć każdą ofertę odrębnie.

 

5.    Oferty:

−          niezgodne z obowiązującym wzorem,

−          złożone przez podmioty nieuprawnione

−          gdzie dotacja przekracza 99% wkładu finansowego

−          złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu)

−          których oferty nie zostały podpisane bądź zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta,

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

6.    W przypadku wystąpienia braków formalnych innych niż podane wyżej, błędów w treści bądź błędów rachunkowych, wydział merytoryczny dokonujący oceny formalnej wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

7.    Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności powinny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu składającego ofertę.

8.    W przypadku złożenia kserokopii wszelkich dokumentów, powinny one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. 

9.    Formularz oferty dostępny jest także w siedzibie Urzędu Gminy w Studzienicach oraz na stronie internetowej: www.bip.studzienice.pl.  

10.  Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie – powinny złożyć każdą ofertę odrębnie.

11.  Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

V.                Termin, tryb i kryteria wyboru oferty

                               

1.      Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania ofert, określonego w rozdziale IV ust. 1 ogłoszenia.

2.      Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Studzienice.

3.      Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o art.15 ust 1 pkt. 1-6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o następujące kryteria:

a.      kompletność ofert, zawartość merytoryczną projektu,

b.      wymierne korzyści dla społeczności lokalnej,

c.       zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,

d.      możliwość realizacji zadania przez oferenta, doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe, w tym kwalifikacje realizatorów,

e.      zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu – przejrzystość kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do z zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być finansowana z dotacji, a także wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów,

f.        rzetelność i doświadczenie podmiotu – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji

4.      Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Studzienice.

5.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Komisję Konkursową.

6.      Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 03.02.2022 r.

7.      Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

8.      Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

9.      Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

10.  Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

11.  Wyniki konkursu: wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i cel zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Studzienicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Studzienice pod adresem www.bip.studzienice.pl oraz na stronie internetowej gminy www.studzienice.pl.

 

VI.       Informacje dodatkowe.

 

1.        Urząd Gminy Studzienice zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utraca zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansowa oferenta.

2.        W przypadku uzyskania dofinansowania w niniejszym konkursie oferent nie może ubiegać, o inne dodatkowe środki z budżetu urzędu Gminy Studzienice, na to zadanie.

3.        Wszelkie zmiany dotyczące zakresu działań i wykorzystania środków finansowych pochodzących z dotacji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS