Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2021 roku zadań publicznych

WÓJT GMINY STUDZIENICE

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, 16, 17, 19, 32, art. 5 ust. 1 i 4, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.2020 r.poz.1057 z późn.zm.)) oraz Uchwały Rady Gminy Studzienice Nr XIII/137/2020 z dnia 22 października 2020 roku

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych Gminy Studzienice w 2021 roku

 

 1. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

 

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań publicznych:

 

 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w którym przyjęto następujące działania:

 

 • organizacja imprez kulturalnych,
 • wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym w zakresie rozwoju kultury, sztuki, tradycji,
 • działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych, ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • kultywowanie tradycji kaszubskiej ;
 • promocja Gminy poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach, prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych,
 • wspieranie tradycji kulturalno – społecznych Gminy,
 • organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości lokalnej

 

Wysokość środków finansowych z budżetu gminy planowanych na realizację tego zadania w 2021 roku wynosi 45.000,00 zł. W roku 2020 na realizację podobnych zadań przekazano 40.000,00 zł.

 

2.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto następujące działania:

 

 • angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • propagowanie oraz rozwój sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego, judo i lekkiej atletyki,
  • organizowanie innych sekcji sportowych zgodnie z potrzebami oraz zainteresowaniami dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy,
  • popularyzacja sportu poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć treningowych skierowanych do mieszkańców gminy;
  • organizacja przedsięwzięć o charakterze sportowym, propagujących zdrową rywalizację i zasady fair play;

 

Wysokość środków finansowych z budżetu gminy planowanych na realizację tego zadania w 2021 roku wynosi 70.000,00 zł. W roku 2020 na realizację podobnych zadań przekazano 68.000,00 zł.

 

 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w którym przyjęto następujące działania:

 

 • organizacja pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
 • udział dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych w obozach szkoleniowych, koloniach, wyjazdach zawierających program profilaktyczny, resocjalizacyjny itp.,
 • organizowanie różnorodnych form wspierających zdrowe współzawodnictwo, współpracę, propagujących prawidłowe postawy społeczne;
 • zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, reguły fair play itp.
 • trening umiejętności: życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, gry fair play, radzenia sobie z trudnymi emocjami, ponoszenia konsekwencji decyzji, komunikacji w grupie itp.;
 • współpracę z rodzicami: angażowanie ich w formie klubu kibica albo udziału w zawodach razem z dziećmi, umożliwienie im podejmowania i realizowania własnych pomysłów (np. organizacja zawodów, treningi w innym miejscu niż dotychczas).

    

Wysokość środków finansowych z budżetu gminy planowanych na realizację tego zadania w 2021 roku wynosi 5.000,00 zł. W roku 2020 na realizację podobnych zadań przekazano 10.000,00 zł.

 

 

 1. Ochrona i promocja zdrowia, w których przyjęto następujące działania:
 • organizowanie zajęć psychoruchowych dla dzieci i młodzieży,
 • profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi,
 • wspieranie działań promujących zdrowy styl życia;

 

Wysokość środków finansowych z budżetu gminy planowanych na realizację tego zadania w 2021 roku wynosi 3.000,00 zł. W roku 2020 na realizację podobnych zadań przekazano 3.000,00 zł.

 

 1. Turystyka i krajoznawstwo, w których przyjęto następujące działania:
 • popularyzacja i wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 

Wysokość środków finansowych z budżetu gminy planowanych na realizację tego zadania w 2021 roku wynosi 3.000,00 zł. W roku 2020 na realizację podobnych zadań przekazano 3.000,00 zł.

 

UWAGA! Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Komisji Konkursowej lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli prowadzą one działalność w sferach objętych konkursem na terenie Gminy Studzienice lub w zakresie obejmującym jej mieszkańców.
 2. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 3. Termin i warunki składania ofert określa Rozdział IV niniejszego ogłoszenia.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji ani nie gwarantuje jej otrzymania.
 5. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.
 6. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość kosztów przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 7. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 99% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.
 8. Dotacje nie mogą być udzielane na:
  1. przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
  2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
  3. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
  4. budowę, zakup, nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,
  5. prace remontowo-budowlane,
  6. udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym,
  7. działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
  8. podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
  9. na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych
  10. nieuwzględnione w ofercie
  11. poniesione na przygotowanie projektu
  12. z tytułu kar, grzywien i opłat
  13. na zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

 

 1. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Studzienice, a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 2. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Wójt Gminy Studzienice zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 • Terminy i warunki realizacji zadań

 

 1. Zadanie winno obejmować działania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a zakończy nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
 2. Zadanie winno być zrealizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Studzienice.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie i w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 3 punkty procentowe.
 5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową ,jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.
 6. Zadanie nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący strona umowy.
 7. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do
 8. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację umowy,
 9. dostarczenia na wezwanie właściwego wydziału gminy Studzienice oryginałów dokumentów finansowych oraz dokumentacji związanej z realizacją zadania(plakaty, zaproszenia, regulaminu itp.),celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej dokumentacji.

 

 1. Termin i warunki składania ofert

 

 1. Ofertę na realizację wymienionych zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 20.01.2021 r. do godz.15.00 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert 2021” wraz z określeniem zadania, którego dotyczy oferta, w sekretariacie Urzędu Gminy w Studzienicach przy ul. Kaszubskiej 9 pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu (pon. 800-1600, wt.-pt. 700-1500 ) lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Nie będą rozpatrywane oferty złożone po tym terminie, jak również oferty niezłożone w sposób określony w ogłoszeniu.

 

 1. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 • wyciąg z ewidencji (w przypadku stowarzyszeń i klubów sportowych mających siedzibę poza powiatem bytowskim) lub inny dokument potwierdzający status prawny i umocnienie osób reprezentujących oferenta(nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS),
 • statut podmiotu lub umowa spółki-w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art.3 ust.3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku ,gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane w akcie prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu.

 

 1. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komisji do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz.U.2019,poz.2057) oraz powinna w szczególności zawierać informacje zawarte w art. 14 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. UWAGA!W przypadku dołączenia jakichkolwiek załączników (np. oświadczeń) do oferty, dopuszczalne jest złożenie jednego kompletu w/w załączników bez względu na liczbę składanych ofert, przy czym zgodnie z ust. 6 podmioty, które składają kilka ofert powinny złożyć każdą ofertę odrębnie.

 

 1. Oferty:

 

 • niezgodne z obowiązującym wzorem,
 • złożone przez podmioty nieuprawnione
 • gdzie dotacja przekracza 99% wkładu finansowego
 • złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu)
 • których poświadczenia nie zostały podpisane bądź zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta,

 

zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 1. W przypadku wystąpienia braków formalnych innych niż podane wyżej, błędów w treści bądź błędów rachunkowych, wydział merytoryczny dokonujący oceny formalnej wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności powinny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu składającego ofertę.
 3. W przypadku złożenia kserokopii wszelkich dokumentów, powinny one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę.
 4. Formularz oferty dostępny jest także w siedzibie Urzędu Gminy w Studzienicach oraz na stronie internetowej: www.bip.studzienice.pl.
 5. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie – powinny złożyć każdą ofertę odrębnie.
 6. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w uzasadnionych przypadkach.
 7. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty
 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania ofert, określonego w rozdziale IV ust. 1 ogłoszenia.
 2. Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Studzienice.
 3. Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o art.15 ust 1 pkt. 1-6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o następujące kryteria:
  1. kompletność ofert, zawartość merytoryczną projektu,
  2. wymierne korzyści dla społeczności lokalnej,
  3. zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,
  4. możliwość realizacji zadania przez oferenta, doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe, w tym kwalifikacje realizatorów,
  5. zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu – przejrzystość kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do z zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być finansowana z dotacji, a także wysokość środków własnych i pozyskanych od innych podmiotów,
  6. rzetelność i doświadczenie podmiotu – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji
 4. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Studzienice.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 7 dni od dokonania wyboru przez Komisję Konkursową.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 31.01.2021r.
 7. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
 8. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 9. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 10. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 11. Wyniki konkursu: wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i cel zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Studzienicach, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Studzienice pod adresem www.bip.studzienice.pl oraz na stronie internetowej gminy studzienice.pl.

 

 1. Informacje dodatkowe.

 

 1. Urząd Gminy Studzienice zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania dotacji i podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie w przypadku, gdy okaże się, ze rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zadania opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utraca zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansowa oferenta.
 2. W przypadku uzyskania dofinansowania w niniejszym konkursie oferent nie może ubiegać, o inne dodatkowe środki z budżetu urzędu Gminy Studzienice, na to zadanie.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS