Ogłoszenie o naborze partnerów

Burmistrz Bytowa Ryszard Sylka ogłasza otwarty nabór partnerów do udziału w pracach na rzecz tworzenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Terytorialnego Bytowa na lata 2022-2030.
Zintegrowane Porozumienie Terytorialne dla Miejskiego Obszaru Terytorialnego Bytowa obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego: Gminę Bytów, Gminę Borzytuchom, Gminę Studzienice oraz Powiat Bytowski. Istotą ZIT w perspektywie finansowania unijnego na lata 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT.
 
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Terytorialnego Bytowa na lata 2022-2030 to wielofunduszowy instrument terytorialny dedykowany MOF, którego celem jest realizacja zintegrowanych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, odpowiadających na wspólne problemy, potrzeby i wyzwania rozwojowe obszaru realizacji ZIT, wpływających na zwiększanie kapitału współpracy na tym obszarze.
 
Burmistrz Bytowa, jako lider Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa ogłasza nabór partnerów społeczno-gospodarczych, którzy zaangażują się w przygotowanie i realizację Strategii. Zaproszenie skierowane jest do partnerów właściwych dla obszaru MOF Bytowa[1], w szczególności z niżej wymienionych dziedzin tematycznych:

 • społeczeństwo obywatelskie,
 • ochrona środowiska,
 • promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji,
 • nauka,
 • kultura,
 • przedsiębiorczość, rynek pracy, inwestycje,
 • zdrowie,
 • komunikacja/transport ( w tym wykluczenie komunikacyjne),
 • inne.

Partnerzy będą wchodzili w skład ciała doradczego organu. Ich rola będzie polegać na uczestniczeniu w dialogu z organami gmin MOF Bytów w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa na lata 2022–2030 oraz będą pełnili funkcję opiniodawczo-doradczą. Udział partnerów w procesie zapewni zwiększenie włączenia społecznego w opracowanie i realizację Strategii.
 
Otwarty nabór partnerów będzie trwał do dnia 31.08.2022 roku włącznie. Zgłoszenia należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go w następujący sposób:

 1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: urzad@bytow.com.pl,
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów;
 3. bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bytowie, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, pokój 201.

 
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Bytowa jako lider Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa.
Uczestnictwo w pracach jest bezpłatne i dobrowolne. Dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na efektywną współpracę.
 
Jako partnerów należy rozumieć m.in. : partnerów gospodarczych (np. przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, w tym głównie działające w branży turystycznej) i społecznych (np. związki zawodowe/branżowe); podmioty działające na rzecz ochrony środowiska; podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie (sektor organizacji pozarządowych, w tym podmioty ekonomii społecznej oraz LDG/LGR); podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji; podmioty instytucji kultury i innych funkcjonujących w obszarze ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego; inne podmioty istotne z punktu widzenia działań przewidzianych w Strategii, np. administracja centralna, szkoły wyższe; inne podmioty na które może oddziaływać realizacja Strategii np. nieformalne grupy mieszkańców.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS