OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

konserwator oczyszczalni ścieków i hydroforni

1. Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

a) wykształcenie zawodowe – techniczne lub średnie,

b) prawo jazdy kat T i B,

c) dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na oferowanym stanowisku,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo,

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) nadzorowanie procesów technologicznych oczyszczania ścieków w oczyszczalniach ścieków w Ugoszczy i Sominach,

2) kontrola i obsługa urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków,

3) konserwacja maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków,

4) kontrola i obsługa sieci kanalizacji sanitarnej,

5) kontrola i obsługa urządzeń pompowni ścieków,

6) nadzór i konserwacja hydroforni i sieci wodociągowej,

7) wykonywanie prac gospodarczych na nadzorowanych obiektach sieci wodociągowej,

8 ) obsługa ciągnika.

3. Wymagane dokumenty :

1) Życiorys (CV).

2) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg. wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

4) Oświadczenie o niekaralności.

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Inne dokumenty dodatkowe o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Studzienice, ul Kaszubska 9, 77-143 Studzienice z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – konserwator „

– dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób biorących udział w naborze mogą być odebrane przez kandydatów osobiście w terminie do 2 tygodni od zakończenia procedury konkursu i ogłoszenia wyników, a po upływie 2 miesięcy od zakończenia procedury naboru będą odsyłane kandydatom na podany adres do korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS