Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki MAGIRUS-DEUTZ FM170D11FA

Wójt Gminy Studzienice ogłasza I pisemny przetarg na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki MAGIRUS-DEUTZ FM170D11FA, o nr rejestracyjnym GBY 85EL, rok produkcji 1978 r., przebieg: 27.516 km, stanowiącego własność Gminy Studzienice. Zasady prowadzenia przetargu zostały określone w Zarządzeniu Nr 13/2012 z dnia 07 marca 2012 r. Wójta Gminy Studzienice w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej.

  1. Cena wywoławcza samochodu: 11.200,00 zł brutto
  2. Ze stanem technicznym samochodu można się zapoznać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Emilią Połczynską, tel. 59 82 166 02, w Studzienicach, w godzinach pracy Urzędu Gminy Studzienice.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 1.120,00 zł przed upływem terminu składania ofert, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w banku Pekao S.A. I ODDZIAŁ W BYTOWIE Nr 49124037831111000040808848 z dopiskiem „Wadium w przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego MAGIRUS-DEUTZ”.
  4. Ofertę kupna należy złożyć w siedzibie Sprzedającego, tj. Urzędzie Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, na parterze, w pokoju nr 2- sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 r., godz. 10:45.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego, w pokoju nr 2.
  6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane przez Sprzedającego.

 

Szczegółowe warunki postępowania przetargowego zostały zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego: www.bip.studzienice.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Studzienice.

http://bip.studzienice.pl/dokumenty/1007

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS