NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił nabór do tegorocznej edycji konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Dofinansowanie mogą uzyskać właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie całego województwa. Udzielenie dofinansowania przez Fundusz nastąpi na zasadzie refundacji kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadań objętych umową o dofinansowanie.

 Gmina Studzienice zamierza złożyć do WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych z nieruchomości położonych na swoim terenie.

Udział Gminy w konkursie daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu, polegających na:

– demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych, lub

– wyłącznie transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów azbestowych zdemontowanych i przygotowanych do transportu.

Koszt dofinansowania wynosi:

– w przypadku usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z demontażem: nie więcej niż 600 zł za tonę,

– w przypadku wyrobów zdemontowanych: nie więcej niż 300 zł za tonę.

Koszt usunięcia wyrobów azbestowych z poszczególnych obiektów pokrywa właściciel nieruchomości. Szczegółowy koszt zostanie określony po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzeniu przez tegoż wykonawcę zaplanowanych prac, w tym zważenia odpadów azbestowych na danej nieruchomości.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do skorzystania z dotacji. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do konkursu w terminie do 26 lipca 2019 roku.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, w pokoju nr 8 (I piętro) lub w pokoju nr 2 (sekretariat). Wzór wniosku znajduje się w załączniku poniżej oraz bezpośrednio w pokoju nr 8.

 

Zgodnie z wymogami Funduszu do wniosku należy załączyć:

  1. Dokumentację fotograficzną obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest, przedstawiającą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac) – min. 1 zdjęcie każdej z połaci dachu wraz z elewacją obiektu. Zdjęcia należy opisać adresem obiektu.  
  2. Wypełnioną i podpisaną „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – nie wypełniać  w przypadku wyrobów zdemontowanych

Możliwe jest również usuwanie wyrobów zawierających azbest zdemontowanych lub porzuconych i znajdujących się w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych (posesje, „dzikie wysypiska”). Do wniosku należy dołączyć wówczas: dokumentację fotograficzną przedstawiającą przeznaczone do usunięcia odpady zawierające azbest, które zostały odpowiednio przygotowane do transportu (szczelnie opakowane folią polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i ułożone na palecie). Zdjęcia należy opisać adresem miejsca/nr działki. 

 

Na podstawie dostarczonych kompletnych wniosków do dnia 31.07.2019 do WFOŚiGW w Gdańsku przesłany zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach konkursu.

 

Szczegółowe informacje: tel. 59 8216606.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS