Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

WÓJT GMINY STUDZIENICE – GMINNY KOMISARZ SPISOWY

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Na podstawie art. 20. Ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację na naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Studzienice. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
 • być osobą pełnoletnią;
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Studzienice;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługiwać się językiem polskim;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 • kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, które zakończone jest egzaminem testowym;
 • otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym;

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • numeru telefonu,
 • adresu e-mail;

wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań, o których mowa w pkt 1 pkt 1 – 4 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu);

 • Oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiści w sekretariacie (pok. nr 2) w godzinach pracy Urzędu Gminy Studzienice lub pocztą na adres Urząd Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77 – 143 Studzienice z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r. (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Uwagi:

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty w załączniku.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS