Klub Senio-RITA w Studzienicach zaprasza na spotkanie Bezpieczny Senior.

Partnerski projekt „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0008/20-00.

Wartość projektu: 9 298 821,48 zł
Wysokość dofinansowania: 8 833 880,41 zł
Partner Wiodący Projektu – gmina Bytów

Spotkanie poświęcone będzie tematowi bezpieczeństwa seniorów, min; w sieci, podczas korzystania z telefonów komórkowych oraz innych sprzętów komputerowych.

Spotkanie odbędzie się 01.03.2022 o godz. 10.00 w WDK Studzienice.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS