INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO
LUB ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2021 r., poz.1915 ze zm.)
 2. Uchwała nr XXIX/271/2022 Rady Gminy Studzienice z dnia 28 czerwca 2022r. r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Studzienice” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, 2022 r., poz. 2712)
 1. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 są:
  1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
   o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów
        pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
        niż do ukończenia 24. roku życia;
  2.  wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-
        wychowawczych  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

 

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych;
 2. uczniom, którzy nie mieszkają w gminie Studzienice.
 3. uczniom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że ich łączna wysokość nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa wyżej.

Warunki uzyskania stypendium

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,  brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub  narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub  wystąpiło zdarzenie losowe, a miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto.

Dochód oblicza się na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z  2021r. poz. 2268 ze zm.), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej otrzymywanej przez ucznia.

Forma udzielania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wydawane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych
i odpowiednio udokumentowanych wydatków, tj. po przedstawieniu oryginalnych
faktur lub rachunków (wystawionych imiennie na rodzica/opiekuna prawnego 
/pełnoletniego ucznia)  potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych nie wcześniej
niż 1 lipca 2022 r.

Stypendia będą udzielane w formie refundacji wydatków:

1. zakupu materiałów dydaktycznych i innych, a w szczególności:

a)      podręczników, atlasów, słowników, map oraz innych tego typu publikacji,

b)      pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkolnych,

c)      odzieży i obuwia sportowego,

d)      innych materiałów niezbędnych do nauki w szkołach, kolegiach i ośrodkach;

2. związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole (wyrównawcze zajęcia edukacyjne, w tym: terapeutyczne, rehabilitacyjne, logopedyczne; oraz wydatki związane z nauką języków obcych, zajęciami muzycznymi, sportowymi),

3. związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów np. koszty dojazdu, koszty zakwaterowania w bursie, internacie, koszty zakupu posiłków w stołówce bursy lub internatu.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

 1. wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 2. wniosek dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.

Termin i miejsce pobrania oraz składania wniosków:

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego będą dostępne   od dnia 15 sierpnia 2022 roku w następujących miejscach:

 1. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Studzienicach,
 2. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie:

 1. do 15 września 2022 roku – dla uczniów,
 2. do 15 października 2022 roku – dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Miejscem składania wniosków jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Studzienicach  czynny w poniedziałki w godzinach 700 – 1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach  700 do 1500.

 

Wymagane dokumenty.

W celu otrzymania stypendium należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie  stypendium szkolnego;
 2. w przypadku ubiegania się o stypendium dla pełnoletniego ucznia upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o stypendium szkolne w jego imieniu;
 3. zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu ucznia do danej klasy w bieżącym roku szkolnym (wystawione we wrześniu);
 4. odpowiednie dokumenty określające dochód gospodarstwa domowego ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Dokumentami określającymi dochód są m.in.:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu zatrudnienia lub umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych – oświadczenie o usługach rolniczych;
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania – zawsze w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 3. zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie dot. okresu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto, zaświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto;
 5. dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej lub oświadczenie dotyczące kwoty ww. świadczeń;
 6. oświadczenie o braku zatrudnienia;
 7. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,  decyzje o przyznaniu np. zasiłku rodzinnego, świadczenia z  funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekuna, dodatku mieszkaniowego oświadczenie o przekazaniu i otrzymaniu dobrowolnych alimentów;
 9. zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego – określający ilość hektarów przeliczeniowych  albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych;
 10. dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (za ostatni kwartał);
 11. zaświadczenia o wysokości otrzymywanego  stypendium innego niż pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 12. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnych wniosków.  

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawcy otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej   z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają zaistnienie zdarzenia losowego.

Studzienice, dnia 2.08.2022r.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS