INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO
LUB ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2021 r., poz.1915 ze zm.)
 2. Uchwała nr XXIX/271/2022 Rady Gminy Studzienice z dnia 28 czerwca 2022r. r. w sprawie ustalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Studzienice” (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego, 2022 r., poz. 2712)
 1. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023 są:
  1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
   o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów
        pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
        niż do ukończenia 24. roku życia;
  2.  wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-
        wychowawczych  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

 

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych;
 2. uczniom, którzy nie mieszkają w gminie Studzienice.
 3. uczniom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, że ich łączna wysokość nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa wyżej.

Warunki uzyskania stypendium

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,  brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, alkoholizm lub  narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub  wystąpiło zdarzenie losowe, a miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł netto.

Dochód oblicza się na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z  2021r. poz. 2268 ze zm.), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej otrzymywanej przez ucznia.

Forma udzielania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wydawane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych
i odpowiednio udokumentowanych wydatków, tj. po przedstawieniu oryginalnych
faktur lub rachunków (wystawionych imiennie na rodzica/opiekuna prawnego 
/pełnoletniego ucznia)  potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych nie wcześniej
niż 1 lipca 2022 r.

Stypendia będą udzielane w formie refundacji wydatków:

1. zakupu materiałów dydaktycznych i innych, a w szczególności:

a)      podręczników, atlasów, słowników, map oraz innych tego typu publikacji,

b)      pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkolnych,

c)      odzieży i obuwia sportowego,

d)      innych materiałów niezbędnych do nauki w szkołach, kolegiach i ośrodkach;

2. związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole (wyrównawcze zajęcia edukacyjne, w tym: terapeutyczne, rehabilitacyjne, logopedyczne; oraz wydatki związane z nauką języków obcych, zajęciami muzycznymi, sportowymi),

3. związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów np. koszty dojazdu, koszty zakwaterowania w bursie, internacie, koszty zakupu posiłków w stołówce bursy lub internatu.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

 1. wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 2. wniosek dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych.

Termin i miejsce pobrania oraz składania wniosków:

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego będą dostępne   od dnia 15 sierpnia 2022 roku w następujących miejscach:

 1. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Studzienicach,
 2. na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie:

 1. do 15 września 2022 roku – dla uczniów,
 2. do 15 października 2022 roku – dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Miejscem składania wniosków jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Studzienicach  czynny w poniedziałki w godzinach 700 – 1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach  700 do 1500.

 

Wymagane dokumenty.

W celu otrzymania stypendium należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie  stypendium szkolnego;
 2. w przypadku ubiegania się o stypendium dla pełnoletniego ucznia upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o stypendium szkolne w jego imieniu;
 3. zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu ucznia do danej klasy w bieżącym roku szkolnym (wystawione we wrześniu);
 4. odpowiednie dokumenty określające dochód gospodarstwa domowego ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Dokumentami określającymi dochód są m.in.:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu zatrudnienia lub umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych – oświadczenie o usługach rolniczych;
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania – zawsze w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 3. zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie dot. okresu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto, zaświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto;
 5. dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej lub oświadczenie dotyczące kwoty ww. świadczeń;
 6. oświadczenie o braku zatrudnienia;
 7. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,  decyzje o przyznaniu np. zasiłku rodzinnego, świadczenia z  funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków dla opiekuna, dodatku mieszkaniowego oświadczenie o przekazaniu i otrzymaniu dobrowolnych alimentów;
 9. zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego – określający ilość hektarów przeliczeniowych  albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych;
 10. dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (za ostatni kwartał);
 11. zaświadczenia o wysokości otrzymywanego  stypendium innego niż pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 12. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnych wniosków.  

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawcy otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej   z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają zaistnienie zdarzenia losowego.

Studzienice, dnia 2.08.2022r.

 

Skip to content