INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH USZKODZONYCH W WYNIKU NAWAŁNICY

Starosta Bytowski, sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa informuje, że z końcem 2021 roku Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych planuje zakończenie wsparcia udzielanego właścicielom lasów prywatnych w ramach decyzji nr 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wykorzystania środków związanych z funduszem leśnym, na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego od zdewastowanych  lasów w posiadaniu osób fizycznych na terenie gmin, określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. (…).  

Dotychczas właściciele lasów prywatnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniach 11/12 sierpnia 2017 roku, zgłosili uporządkowanie łącznie ponad 670 hektarów powierzchni leśnej.

Właściciele lasów, którzy nie uporządkowali jeszcze uszkodzonych powierzchni leśnych,  będą mogli uzyskać wsparcie finansowe jedynie do końca 2021 roku.

Decyzja Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych podyktowana jest czasem jaki upłynął od wystąpienia w/w klęski. W ocenie Dyrekcji czas ten był wystarczający na uprzątnięcie zdewastowanych powierzchni.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS