GRANTY PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Studzienice przystępuje do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Jaki jest cel programu?
Wsparcie dzieci uczących się z rodzin popegeerowskich (szkoła podstawowa, szkoła średnia) z terenu gminy Studzienice w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.
Uprawnieni do złożenia dokumentów są rodzice dzieci szkół podstawowych oraz dzieci ze szkół średnich, zamieszkujących obszar gminy Studzienice.
 
Na co można otrzymać dofinansowanie?
– nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
– ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego.
 
Do kiedy można złożyć wymagane dokumenty?
od 25.10 do 2.11.2021 r. do godziny 15.00.
Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Studzienicach.
Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jakie są warunki uzyskania wsparcia?
Uprawnionymi do złożenia dokumentów (zakwalifikowania dziecka do otrzymania wsparcia) są osoby, które spełnią łącznie 3 warunki wskazane w oświadczeniu, tj.:

 1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej,
  tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana,
  który  to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
 3. dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 
Gdzie należy złożyć wymagane dokumenty?

Urząd Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9, 77 – 143 Studzienice,
(w sekretariacie w poniedziałek od 8-16, wtorek – piątek od 7 – 15.

Osoba do kontaktu: Marzena Cyrson, tel. 59 82160 46.

Wykaz wymaganych dokumentów:
– Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego lub Oświadczenie dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do złożenia wniosku.
– Oświadczenie o wyborze sprzętu, oświadczenie o powiązaniach rodzinnych.

Wraz z wymaganymi dokumentami zaleca się złożenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR.    
Dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR (świadectwo pracy, zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie, legitymacja ubezpieczeniowa, dowód osobisty (stary) z wpisem o zatrudnieniu, kartoteka wynagrodzeń).
W przypadku braku dysponowania dokumentem potwierdzającym fakt zatrudnienia w danym PPGR istnieje możliwość dołączenia dokumentu „Zeznanie świadków potwierdzających zatrudnienie w zlikwidowanym PPGR” (do pobrania).
Należy przedłożyć zeznanie dwóch świadków.
 
Załączniki:

 • Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.
 • Oświadczenie dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.
 • Oświadczenie o wyborze sprzętu, oświadczenie o powiązaniach rodzinnych.
 • Klauzula RODO.
 • Regulamin konkursu.
 • Zeznanie świadków.

Informujemy, że złożenie w/w dokumentów nie jest równoznacznie z otrzymaniem dofinansowania.
 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS