Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ugoszczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Ugoszczy informuje o dokonaniu rozliczenia zadania pn. „ Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ugoszczy”.

Koszt kwalifikowany zadania : 1.014.750,00 zł

Montaż finansowy zrealizowanego zadania:

Podmiot dotujący

KWOTA DOTACJI

dotacja z WFOŚ w Gdańsku na pokrycie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych

335.670,00 zł 

inne źródła finansowania

 

  • KSRG

200.000,00 zł

  • Powiat Bytowski

98.000,00 zł

  • Gmina Studzienice

381.080,00 zł

RAZEM

1.014.750,00 zł

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP”.

www.wfos.gdansk.pl

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS