Dofinansowanie różnych form OZE dla mieszkańców- informacje, dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Studzienice informuje o zamierzeniu przystąpienia do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Studzienice.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie kompletu dokumentów:

deklaracji udziału w Projekcie,

-oświadczenia – kryteria rekrutacji

-ankiety

-umowy użyczenia,

– dowód wpłaty 300 zł,

mającego na celu określenie doboru instalacji OZE i spełnienie kwestii formalnych. Wypełnioną dokumentację należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice, w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2016 r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: ug@studzienice.pl lub faksem: 59 821 66 10 (decyduje data wpływu do Urzędu). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Co należy zrobić, jakie dokumenty złożyć ?  Instrukcja krok po kroku.

W terminie do 22 grudnia 2016 r. do godziny 1500 do Sekretariatu Urzędu Gminy Studzienice należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (podpisany i czytelny skan):

  1. Ankieta – 1 egzemplarz,
  2. Deklaracja udziału w projekcie – 1 egzemplarz.,
  3. Oświadczenie – kryteria rekrutacji – 1 egzemplarz.
  4. Umowa użyczenia – 2 egzemplarze (podpisane jednostronnie przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której ma zostać wykonana instalacja),
  5. Dowód wpłaty 300 zł na konto Gminy (nr konta został ujęty w oświadczeniu – kryteria rekrutacji).

Na stronie została umieszczona również prezentacja ze spotkania, które odbyło się 15.12.2016 r. w Wiejskim Domu Kultury w Ugoszczy. Prezentacja charakteryzuje kompleksowo tematykę Odnawialnych źródeł energii oraz harmonogram konkursowy.

Ankiety, deklaracje, oświadczenia i umowy użyczenia są dostępne również w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice.

W razie pytań i wątpliwości przy wypełnianiu dokumentów prosimy o kontakt z naszym ekspertem:  Pan Mariusz Szklarek, tel.: 608-304-794, e-mail: m.szklarek@ceint.pl

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS