A A+ A++ A A A A A

Organizacje pozarządowe

Jak otrzymać dotację w otwartym konkursie ofert Gminy Studzienice?

Gmina Studzienice co roku uchwala Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kolejny rok. Na podstawie Programu ogłaszany jest otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Studzienice. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej może zlecać realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego. (art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w dwóch formach:

POWIERZANIA WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.  Przy powierzaniu administracja publiczna finansuje w całości wykonanie zadania przez dany podmiot. Oznacza to, że dotowany podmiot nie musi zagwarantować udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.

WSPIERANIA WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W tym trybie organ administracji publicznej tylko częściowo finansuje wykonanie zadania. Dotowany podmiot musi zagwarantować udział środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł (wkład własny, rzeczowy, osobowy). Przedmiot i warunki konkursu określa samorząd, ale sposób realizacji celu zwykle definiowany jest przez podmiot starający się o dotację, więc pozwala mu to na swobodę w wyborze metod i zakresu działań.

Wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.  Mogą w nim uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego tj. kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów o sporcie, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, zwane dalej „Organizacją”.
Otwarty konkurs ofert ogłasza Wójt Gminy Studzienice. W ogłoszeniu konkursu znajdują się wszelkie informacje dotyczące procedury składania oferty, wymogów i zakresu zadań, objętych dotacją, a także wszelkie inne istotne informacje. Ogłoszenie konkursu w Gminie Studzienice odbywa się corocznie, w przedziale od stycznia do marca.

 

ETAPY OTWARTEGO KONKURSU OFERT:

ETAP I – ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.studzienice.pl/dokumenty/1060  ,na stronie internetowej Urzędu  http://www.studzienice.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-gminy-studzienice-w-2020-roku  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Studzienice

Ogłoszenie o konkursie zawiera informacje o:

 

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;

7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W przypadku gdy organ administracji publicznej zleca realizację zadania publicznego w sposób określony w art. 16a, ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust. 2, zawiera dodatkowo informacje o zasadach i warunkach zlecenia realizacji zadania

W terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia można składać oferty realizacji zadania publicznego.

 

ETAP IIrozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umowy

Oferty złożone przez Organizacje opiniują komisje konkursowe, powołane odpowiednim Zarządzeniem Wójta, publikowanym w BiP , na stronie internetowej jst oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanych środków danemu podmiotowi podejmuje Wójt Gminy Studzienice.

 

ETAP III – podpisanie umowy

Po rozstrzygnięciu konkursu, wszystkie podmioty, które złożyły ofertę w otwartym konkursie ofert zostaną pisemnie poinformowane o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji, wysokości dotacji, oraz konieczności złożenia zaktualizowanego do otrzymanej kwoty dotacji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego (jeśli dotyczy). Termin złożenia w/w dokumentów to 7 dni od dnia doręczenia pisma. Po tym terminie zostaje podpisana niezwłocznie umowa dotacji. Po podpisaniu umowy zostanie przekazana pierwsza transza pieniężna na rachunek podmiotu.

 

ETAP IV- sprawozdanie z realizacji zadania publicznego i zwrot niewykorzystanej dotacji

Każdy podmiot, który otrzymał dotację z budżetu Gminy Studzienice, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego w terminie 30 dni liczonych od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, określonego w umowie dotacji (okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy).

Podmiot jest również zobowiązany do zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji wraz z odsetkami ustawowymi na rachunek bankowy gminy w terminie 15 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, w którym realizowane było zadanie.  

Wzór oferty i sprawozdania na realizację zadania publicznego do pobrania w załączniku pod artykułem.

 

 

 

 

 

Spis stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych działajacych we współpracy z Gminą Studzienice

1. Polski Związek Wędkarski Koło w Bytowie

ul. Jana Pawła II 3

77100 Bytów

link do strony


2. Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia”

Półczno 1

77-143 Studzienice

 

3. Klub Sportowy „Kaszubia”

ul. Brzozowa 5

77-143 Studzienice

link do strony

 
4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Huragan”

 Ugoszcz 46

77-143 Studzienice

 

5. Stowarzyszenie „Naju Checz”

Kłączno 20

77-143 Studzienice

 

6. Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol”

ul. Zamkowa 2

77-100 Bytów

link do strony


7. Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Bytowie

ul. Miła 26

77-100 Bytów

link do strony www

 

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Studzienice

Przewóz 16

77-143 Studzienice

 

9. Fundacja "Dogonić Świat"

ul. Prosta 10

77-100 Bytów

link do strony www

10.Kółko Rolnicze Koło Gospodym Wiejskich "Kłączynianki"

Kłączno 17A

77-142 Ugoszcz

 

11.Koło Gospodyń Wiejskich "Kul-Babki"  z Rabacina

Rabacino 5

77-143 Studzienice

 

12.Stowarzyszenie Sominy

Sominy 57

77-143 Studzienice

DRUKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH DLA OFERT SKŁADANYCH PRZED 1 MARCA 2019 R.

 

Aktualne wzory dokumentów w otwartym konkursie ofert 2021 Gminy Studzienice

Aktualne wzory dokumentów w otwartym konkursie ofert 2021 Gminy Studzienice.

 

Dotacje w trybie bezkonkursowym (tzw. małe granty)

Dotacje w trybie małych zleceń (w trybie bez konkursowym- tzw. „małe granty”) Art.19a.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą złożyć ofertę na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w tzw. trybie małych zleceń. Podstawa prawna: art. 19a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 w/w ustawy, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem procedury otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Po wpłynięciu oferty zostaje ona umieszczona na tablicy ogłoszeń urzędu, w BiP oraz na stronie www gminy, na okres siedmiu dni. Każda osoba w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie w/w terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, uznając celowość zadania i po pozytywnym rozpatrzeniu oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, składa się według uproszczonych wzorów. W dniu 26 października 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego- http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570, które wprowadza uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla tzw. „małych grantów”. Przepisy wchodzą w życie od 01 marca 2019 roku.

Wzór oferty i sprawozdania do pobrania znajduje w załączniku pod artykułem.

 

Kalendarium

Sierpień 2021
PnWtSrCzwPtSoNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Urząd Gminy w Studzienicach
77-143 Studzienice
ul. Kaszubska 9

tel: 59 821 66 00
fax: 59 821 66 10

ug@studzienice.pl

       

 

 

wszystkie kontakty

 

Godziny pracy

pon.: 8:00-16:00

wt.,-pt.: 7:00-15:00

 

 

  Geoportal

 

Turystyczna Aplikacja Mobilna

Film promocyjny Gminy Studzienice

 

Newsletter SMS