Autor: Bartosz Cała

INFORMACJA DLA POSIADACZY ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO BALOTÓW DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH I TYPU BIG BAG O NABORZE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Wójt Gminy Studzienice informuje, że Gmina Studzienice zamierza ubiegać się o dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” W związku z powyższym, Wójt Gminy Studzienice zachęca rolników do składania deklaracji o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag. Prosimy o wypełnienie niżej zamieszczonej deklaracji wraz z załącznikami. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Studzienicach lub pod numerem 59 82 166 06. Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania. W przypadku nie otrzymania dotacji przez Gminę Studzienice zadanie nie będzie realizowane. Termin składania deklaracji: do 17.02.2023 r.. Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, pokój nr 12.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Wójt Gminy Studzienice informuje, że od dnia 01 lutego 2023 r. do dnia 28 lutego
2023 r.
rolnicy mają możliwość złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.;
  2. oświadczenie o działalności rolniczej;
  3. informację o liczbie DJP dla bydła w gospodarstwie;
  4. zestawienie faktur potwierdzających zakup oleju napędowego;

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi:

  • 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
  • 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w związku z hodowlą bydła, niezbędnym jest złożenie dokumentu wydanego przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku 2022.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Studzienice – pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 59 82 166 02.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania znajduje się poniżej.

WEBINARIUM CEDUR PT. „CYBERBEZPIECZEŃSTWO W KONTEKŚCIE ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W  INTERNECIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OSZUSTW NA URZĄDZENIACH MOBILNYCH”

Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie. Seminarium online organizowane jest przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2023 roku (17:00-18:00). Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 16:45.

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/formularze?articleId=80762&p_id=18

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 19 stycznia 2023 roku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

W załączeniu program webinarium.

Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów sołectw

Szanowni mieszkańcy, rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmian statutów sołectw związanych z wydłużeniem kadencji sołtysów zgodnie z kadencją Rad Gmin.

Po wejściu w życie epizodycznej ustawy z dnia 29 września 2022 roku o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z dnia 2022,  poz. 2418), celowe jest dokonanie zmian w statutach sołectw wydłużających kadencję sołtysów.

https://bip.studzienice.pl/dokumenty/menu/72

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszonym naborem informujemy o możliwości składania wniosków przez gminy o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Osoby/Instytucje zainteresowane uzyskaniem dotacji proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Studzienice do dnia 16.01.2023 r. pod numerem telefonu: 59 82 166 02. Więcej informacji o naborze dostępnych jest na stronie: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

GOSPODARKA ODPADAMI W 2023 ROKU

Dostępny jest nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Studzienice w 2023 roku, stawka oraz numer konta bankowego nie uległy zmianie.

Firma ELWOZ będzie kontynuować usługę odbioru odpadów na dotychczasowych zasadach. Przypominamy o wystawieniu odpadów w workach lub w pojemnikach w dzień wywozu do godz. 7.00 przed posesją, w sposób umożliwiający firmie swobodny ich odbiór. Podczas mrozów prosimy zadbać, by pokrywy pojemników nie były zamarznięte.

Zachęcamy do zainstalowania darmowej aplikacji „Kiedy śmieci”, która informuje o terminach wywozu odpadów. Korzystając z niej można rozwiać wątpliwości dotyczące segregacji odpadów.

https://kiedysmieci.info/

UWAGA! Odpady oddawane niezgodnie z zasadami segregacji nie będą odbierane. W przypadku kilkukrotnych naruszeń zostanie naliczona podwyższona opłata w wysokości 69,00 zł od osoby.

Informacje na temat gospodarki odpadami, harmonogram, wzór deklaracji, informacje o PSZOK oraz zasady segregacji znajdują się pod adresem:

https://bip.studzienice.pl/dokumenty/1589

Szanowni mieszkańcy, pamiętajmy o właściwej segregacji odpadów komunalnych powstających w Państwa gospodarstwie domowym, co przyczyni się do uzyskania właściwych poziomów recyklingu oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadowej.


Informacje można również uzyskać w Urzędzie Gminy: ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, pok. nr 12 oraz telefonicznie pod numerem (59) 82 166 06.

Zakończona inwestycja drogowa w miejscowości Przewóz

W dniu 27.12.2022 r. została odebrana kolejna inwestycja drogowa na terenie Gminy Studzienice w miejscowości Przewóz związana z remontem drogi gminnej Przewóz – Hamer Młyn o długości 900mb i szerokości 5m. Powyższa inwestycja została zrealizowana przy znacznym udziale środków finansowych Lasów Państwowych Nadleśnictwa Osusznica. Dzięki dobrej współpracy udało się z końcem roku sfinalizować i zakończyć kolejne już wspólne przedsięwzięcie w kierunku poprawy nawierzchni drogi gminnej. Celem wykonanego zadania jest polepszenie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi. Pamiętajmy o wspólnej trosce w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego jej użytkowania.

Skip to content