A A+ A++ A A A A A

Komunikaty

30 maja 2019

Nabór kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bytowie na kadencję 2020-2023.

Rada Gminy Studzienice

na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 52, z póź. zm.) na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku ogłasza nabór kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Bytowie na kadencję 2020-2023.

Rada Gminy winna dokonać wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Bytowie na kolejną kadencję 2020-2023 do końca miesiąca października 2019 roku.

Art. 158 ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Art. 159 ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Art. 162 KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Studzienice, na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Studzienice.

WARUNKI ZGŁOSZENIA:

 • zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji – dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3-m-ce przed dniem zgłoszenia,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata – osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście,
 • kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1)do 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Informacje dodatkowe:

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za w/w zaświadczenie, kandydat na ławnika powinien do wniosku dołączyć dokument (zaświadczenie lub oświadczenie) od podmiotu zgłaszającego go na ławnika potwierdzający fakt, że dana osoba kandyduje na ławnika w wyborach na kadencję 2020-2023, a w przypadku zgłoszenia dokonanego przez grupę 50 obywateli – od osoby umieszczonej, jako pierwsza na liście.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu, czyli po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostają bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawione zgłoszenie bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 Składanie dokumentów:
Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:

 1. Przesłać pocztą na adres: Rada Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
 2. Złożyć w Urzędzie Gminy w Studzienicach, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, sekretariat w godzinach pracy Urzędu (800-1600) poniedziałek, (700-1500) od wtorku do piątku.

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
 2. Oświadczenie kandydata na ławnika (dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych).
 3. Oświadczenie kandydata na ławnika (dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej).
 4. Druk informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
 5. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.
 
 

Kalendarium

Lipiec 2020
PnWtSrCzwPtSoNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Na podstawie licznych komunikatów społecznych dotyczących zniesienia strefy ciszy na jeziorze Studzieniczno-Kłączno -Ryńskie zwracam się do Państwa z badaniem ankietowym.

Ankiety do pobrania u Sołtysa sołectwa Przewóz - Pana Edmunda Jaszul oraz Sołtysa sołectwa Studzienic - Pana Adama Stormann.Ponadto ankiety do pobrania w sklepach w Studzienicach i w Kłącznie.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy w Studzienicach do dnia 30 lipca 2020r.

Urząd Gminy w Studzienicach
77-143 Studzienice
ul. Kaszubska 9

tel: 59 821 66 00
fax: 59 821 66 10

ug@studzienice.pl

wszystkie kontakty

 

Godziny pracy

pon.: 8:00-16:00

wt.,-pt.: 7:00-15:00

 

 

  Geoportal

 

Turystyczna Aplikacja Mobilna

Film promocyjny Gminy Studzienice

 

Newsletter SMS