A A+ A++ A A A A A

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie dowodu osobistego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (Ewidencja Ludności)

Anna Behnke*

59 82 166 16

e-mail: usc@studzienice.pl

 

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH:

Zasady:

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie, na wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice. Wniosek złożyć można w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Osoby uprawnione do złożenia wniosku:

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba obowiązana jest do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. O niemożności złożenia wniosku w wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. Złożenie w siedzibie organu wniosku o wydanie dowodu osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 

Fotografia dołączona do wniosku:

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

Osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku mogą załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia z zamkniętymi oczami, otwartymi ustami lub innym niż naturalny wyrazem twarzy.

 

Odbiór dowodu osobistego:

Dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych bądź posiadających ograniczoną zdolność wymaga obecności tej osoby.

 

Wydanie nowego dowodu osobistego:

Nowy dowód osobisty wydaje się w przypadku:

  1. Upływu terminu ważności starego dowodu
  2. Zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego
  3. Zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym o stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
  4. Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
  5. Przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego

 

Z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego, niezwłocznie w przypadkach, o których mowa w punkcie 1-5.

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP- dowolnej placówce konsularnej RP.

Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego lub w formie pisemnej. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP. Posiadaczowi, który zgłosił uszkodzenie dowodu osobistego wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

 Więcej informacji na temat procedury załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego TUTAJ

Kalendarium

Marzec 2019
PnWtSrCzwPtSoNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Urząd Gminy w Studzienicach
77-143 Studzienice
ul. Kaszubska 9

tel: 59 821 66 00
fax: 59 821 66 10

ug@studzienice.pl

wszystkie kontakty

 

Godziny pracy

pon.: 8:00-16:00

wt.,-pt.: 7:00-15:00

 

 

  Geoportal

 

Turystyczna Aplikacja Mobilna

Film promocyjny Gminy Studzienice

 

Newsletter SMS